Fri 11/29/19NON PRO ROUND 1 OPEN ROUND 1

Sat 11/30/19NON PRO #2OPEN #2

Wed 12/4/1925 NOVICE ROUND 1 35 NON PRO ROUND 1 5 NOVICE NP ROUND 12k Ltd Rider ROUND 1

Thu 12/5/1925 NOVICE ROUND 235 NON PRO ROUND 25 NOVICE NP ROUND 22k Ltd Rider ROUND 2NON PRO #3OPEN #3

Fri 12/6/195 NOVICE ROUND 1 50 AMATEUR ROUND 1 25 NOVICE NP ROUND 115 AMATEUR ROUND 1

Sat 12/7/195 NOVICE ROUND 250 AMATEUR ROUND 225 NOVICE NP ROUND 215 AMATEUR ROUND 2NON PRO #4OPEN #4