Wed 2/6/195/6YO Open 1st Go

Thu 2/7/195/6YO Open 2nd Go

Fri 2/8/194YO Open 1st Go

Sat 2/9/195/6YO Open Finals

Sun 2/10/194YO Open 2nd Go

Mon 2/11/195/6YO NP 1st Go4YO Open Finals

Tue 2/12/194YO NP 1st Go5/6YO NP 2nd Go

Wed 2/13/195/6YO NP Finals4YO NP 2nd Go

Thu 2/14/194YO NP Finals4YO 50k Am 1st Go5/6YO 50k Am 1st Go

Fri 2/15/194YO Un Am 1st Go5/6YO Un Am 1st Go

Sat 2/16/194YO 50k Am Finals5/6YO 50k Am Finals4YO Un Am Finals5/6YO Un Am Finals