Sat 6/23/18Junior Youth 1st GoSenior Youth 1st Go$25,000 Novice 1st GoJunior Youth FinalsSenior Youth Finals

Sun 6/24/18$5,000 Novice 1st Go$25,000 Novice Finals

Mon 6/25/18Open 1st Go$2,000 LR 1st Go$5,000 Novice Finals

Tue 6/26/18$2,000 LR FinalsOpen Finals$50,000 Amateur 1st Go

Wed 6/27/18$15,000 Amateur 1st Go$35,000 NP 1st Go

Thu 6/28/18$50,000 Amateur Finals$5,000 N/NP 1st Go$15,000 Amateur Finals$35,000 NP Finals

Fri 6/29/18Non-Pro 1st Go$25,000 Novice/NP 1st Go

Sat 6/30/18$5,000 N/NP FinalsNon-Pro Finals$25,000 Novice/NP Finals